Yönetici/kurul, apartmandaki merkezi ısıtma – soğutma sisteminin çalışması, asansör bakımlarının yapılması, bahçenin düzenlenmesi ve ortak alanların temizliği konusunda nizami bir düzen sağlanması neticesinde apartman sakinlerinin huzurlu olarak yaşamasını sağlamaktır.

Yasal Düzenleme

KMK md.40: ‘’Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.’’

Yöneticinin Statüsü

Yönetici yasal olarak işçi statüsünde değildir. Bu sebeple maaş, fazla çalışma ücreti, kıdem tazminatı vs. tazminat haklarına sahip değildir. Yönetici binaya ilişkin iş ve işlemleri kontrol etmekle birlikte düzenin sağlanmasından sorumludur.

Yönetici, işçi statüsünde olmaması sebebiyle, hiçbir tazminat ödemeksizin istifa etmek suretiyle kendi adına tanzim edilen sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca yöneticilik görevi sürecinde kat maliklerinden kaynaklı bir zarara uğraması halinde bu zararı kat maliklerinden talep edebilir.

Ücret

Yöneticinin ücret talep etme zorunluluğu bulunmamaktadır ancak kat malikleri kurulu toplantısında ücret takdir edilmesini talep edebilir. Ücret kararlaştırılması halinde, yöneticiye ödenecek olan ücret apartman karar defterine işlenmesi gerekmektedir.

Yönetim Giderlerine Katılma

Yöneticinin yönetim giderlerine katılma konusunun, her yılın ilk ayında yapılan kat malikleri kurulu toplantısında kararlaştırılması, yönetici seçildikten sonraki süreçte ihtilafa meydan vermemek adına gereklidir.

Yönetim giderlerine katılma konusunda herhangi bir karar verilmemesi halinde yönetici bu giderlerin yarısına katılmaz ancak yöneticinin farklı bir talebinin bulunması halinde kurul tarafından bu talebin istişare edilmesi gerekir.