Konut veya çatılı işyeri iktisap eden yeni malik, kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için taşınmazı kullanma ihtiyacı söz konusu ise taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi kanunla düzenlenen şartların yerine getirilmesiyle sona erdirilebilir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

TBK md.351:’Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.’’

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2015/4291 E. ve 2015/6467 K. sayılı kararı:’Dava, iktisap ve mesken ihtiyacı nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Davacı, iktisap nedenine dayalı olarak davalının tahliyesini istemiş ise de davaya konu taşınmazın tapu kaydının incelenmesinden davacının taşınmazda miras yolu ile 1/3 hisse oranında malik iken diğer iki paydaştan hisse satın alarak 17.12.2013 tarihinde tam malik olduğu anlaşılmaktadır. Davacı taşınmazda daha önce de paydaş olmakla yeni malik sıfatıyla tahliye davası açamaz. Öte yandan davacının miras bırakanı, A.Ç. ile davalı arasındaki 01.10.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesine göre de 16.07.2014 tarihinde açılan dava sürede değildir. Mahkemece davanın reddi gerekir.’’

Şartlar

1)Yeni malik, kendisi, altsoyu, üstsoyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut veya çatılı işyeri ihtiyacının olması,

2)Yeni malik, samimi ve gerçekten ihtiyacının bulunması,

3)Edinme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde yazılı bildirimde bulunması,

4)Edinim tarihinden itibaren 6 (altı) aylık sürenin sonunda veya süre kaçırılmış ise kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sürenin dolmasından itibaren 1 ay içinde tahliye davası açarak kiracı tahliye edilebilir.

Kiralama Yasağı

Yeni malik ihtiyaç sebebiyle taşınmazı tahliye etmesi halinde, 3 yıl boyunca eski kiracısı dışında başka bir üçüncü kişiye kiraya veremeyecektir. Yasağa rağmen kiraya verilmesi halinde son kira dönemindeki 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere eski kiracısına tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemelerdir. Kira sözleşmesinde yetkiye ilişkin özel bir düzenleme bulunmaması halinde taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.