Aile içi şiddet olayları ile kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiilleri toplumsal hayatımızın en önemli sorunlarından biridir. Bu yöndeki olayların önlenmesi amacıyla kanunlarla bazı düzenlemeler yapılmış ve önleyici tedbirler alınmıştır. Alınan önleyici tedbirlere uygulamada, koruma kararı denilmektedir. Koruma kararı, şiddet mağdurunun başvurabileceği bir hukuki çare, önleyici bir hukuki koruma tedbirdir.

Şiddet mağduru kişi, kendisine şiddet uygulayan eşinin ortak konuttan ayrılmasına karar verilmesini hakimden talep edebilir. Bu takdirde hakim, şiddet uygulayanın ortak konuttan ayrılması ve ortak konutun kadına tahsis edilmesi yönünde karar verebilir. Burada bahsedilen şiddetin mutlaka fiziksel şiddet şeklinde gerçekleşmesine gerek yoktur. Nitekim şiddetin psikolojik, cinsel, ekonomik olmak üzere farklı görünüş biçimleri mevcuttur. Koruma kararı, şiddetin her türlüsüne yönelik verilebilmektedir. Hatta şiddet olgusunun gerçekleşmiş olması da şart olmayıp; şiddet tehlikesinin varlığı dahi yeterli kabul edilmektedir.

Koruma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Koruma kararları, kural olarak hakim tarafından hükmedilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri de koruma kararı verebilir. Kolluk amiri yani polis, başvurunun yapıldığı gün koruma kararı verebilir. Bununla beraber gecikmesinde sakınca bulunan hal söz konusu değil ise hakim tarafından hükmedilir. Hakim tarafından verilen koruma kararı ise iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1 gün içerisinde verilmektedir.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirleri Nelerdir?

Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı koruyucu tedbirlere karar verebilir;

Kişinin iş yerinin değiştirilmesi,

Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden farklı bir yerleşim yeri belirlenmesi,

Şartları oluşmuş ise korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulması,

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma kararının mahkemeye sunulacak bir başvuru dilekçesi ile veya karakola gidilerek verilecek bir ifade ile talep edilmesi mümkündür. Başvuruyu alan mahkeme ve kolluk, uzaklaştırma kararına dair talepleri ele alıp; gerektiği şekilde uzaklaştırma kararı verir.

Koruma Kararının Süresi Nedir?

Koruma kararı, en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde koruma kararının süresinin uzatılmasını talep etmek mümkündür. Bu konuda bir üst sınır da bulunmamaktadır. Ayrıca mahkeme hakimi kendiliğinden, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Hükmedilen uzaklaştırma kararına karşı ilgililer, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edebilirler. Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde Aile Mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen mahkemeye, son numaralı daire için birinci mahkemeye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde Asliye Hukuk Mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Bu yöndeki kararlara karşı istinaf başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Olur? Uzaklaştırma Kararı İhlali

Uzaklaştırma kararı ihlali söz konusu olduğunda hangi yaptırımların uygulanacağı kanunda düzenlemiştir. Koruma kararına uygun davranılmaması halinde, uzaklaştırma kararı ihlali durumunda, ihlal eden kişi hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanır. Aynı madde hükmüne göre uzaklaştırma kararı ihlalinin her tekrarında, verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadardır. Bununla beraber verilen zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez. 

Koruma Kararı Sonrası Boşanma Davası Hemen Açılmalı Mı?

Koruma kararı, aile içi şiddetin var olduğunun bir göstergesidir. Bu sebeple boşanma davaları bakımından önem arz etmektedir. Diğer yandan koruma kararı neticesinde boşanma davası açılması zorunlu değildir. Ancak şiddet olgusu, dava açmak için önemli bir nedendir. Bu sebeple hakkında ortak konuttan uzaklaştırılmasına karar verilen eşe en kısa sürede boşanma davasının da yöneltilmesinde hukuki yarar mevcuttur. Ancak burada dikkat edilmelidir ki koruma kararına rağmen eşin affedilmiş olması, boşanma davasında bu karara dayanılamayacağı anlamına gelmektedir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre, affedilen veya hoşgörü ile karşılanan durumların boşanma davasında kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metreyi Kapsar?

6284 sayılı Kanun’da uzaklaştırma kararı kaç metreyi kapsar sorusu bakımından sınır belirtilmemiştir. Nitekim böyle bir düzenlemenin getirilmesine de ihtiyaç bulunmamaktadır. Nitekim burada önemli olan uzaklaştırma kararının ihlali yönünde bir fiilin bulunup bulunmadığıdır. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen bir kişinin, müşterek konutun karşı sokağına gelip beklemesi halinde koruma kararının ihlal ettiğini kabul etmek gerekir. Nitekim 6284 sayılı Kanun’un varoluş amacı şiddet mağduru kişiyi her türlü şiddetten korumaktır. Evin karşısında beklemek de şiddet mağduruna yönelik başka bir psikolojik bir şiddettir. Bu ve benzeri durumlarda metre hesabı yapılmasına ihtiyaç dahi bulunmamaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Uzatılır?

Koruma kararı, en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde koruma kararının süresinin uzatılmasını talep etmek mümkündür. Bu tür durumlarda uzaklaştırma kararının süresinin sona ermesinden önce başvuruda bulunma gerekir. Nitekim koruma kararının süresi sona erdiğinde, karar tüm hukuki sonuçlarıyla beraber ortadan kalkacaktır.

Uzaklaştırma Kararı İhlali Şikayeti Nereye Yapılır?

Koruma kararı ihlal edildiği durumlarda kararı veren karakola veya mahkemeye gidilerek şikayetçi olunması mümkündür. Şikayeti alan mahkeme, koruma kararının ihlali ile ilgili önemli emarelere rastladığında karşı tarafa durumu bildirir ve yazılı olarak savunma sunması için süre verir. Sonrasında ise koruma kararının ihlalinin incelenmesi için duruşma açılır. Açılacak bu duruşmada şikayetçinin iddiası ve karşı tarafın savunması ele alınarak bir karar verilir. Mahkeme tarafından verilecek karara karşı itirazda bulunmak mümkündür. 

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Koruma kararı, koruyucu bir tedbir niteliğindedir. Bu sebeple bu tür kararlar adli sicil kaydında yer almaz. Bu sebeple sabıka kaydı alınarak, uzaklaştırma kararı sorgulama yapılması mümkün değildir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl İptal Edilir?

Koruma kararına hükmedilmesi sonrasında karara neden olan olaylar ortadan kalkmış olabilir. Bu tür durumlarda kararın iptali için, kararı veren mahkemeye başvuruda bulunulması ve koruma kararı taleplerinden feragat edildiğinin bildirilmesi gerekir.