Üste fiilen taarruz, askeri personelin kendisinden rütbece üst olan askeri personelin vücut bütünlüğüne zarar verecek nitelikte fiili saldırı gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmeye teşebbüs etmesi halinde meydana gelen suçtur. Kanuni düzenlemenin başlığından her ne kadar saldırının gerçekleşmiş olması gerektiği anlaşılmış olsa dahi fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde de suç meydana gelmektedir. Astlık üstlük ilişkisi askeri personellerin rütbelerine göre belirlenmektedir. Her iki personelin rütbesinin aynı olması durumunda sicillerin karşılaştırılması gerekmektedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

Askeri Ceza Kanunu md.91/1:’Amire veya mafevka fiilen taaruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç seneden, az vahim hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur.’’

Askeri Yargıtay 2. Daire’sinin 2010/735 E. ve 2010/715 K. sayılı kararı:’ASCK'nın 91/2'nci maddesinde yazılı hizmet esnasında üste fiilen taarruz suçunun oluşabilmesi için; tarafların her ikisinde filhal hizmette bulunması, aralarında hizmet münasebetinin teessüs etmesi ve ayrıca fiilin hizmet gereklerinden doğmuş olması gerekmektedir. Temel cezanın tayininde, eylemin kendisine özgü işleniş biçiminin, suçta kullanılan cisimlerin ve faillerin suç işleme kastının göz önüne alınması ve bunun dosya içeriğine uygun biçimde gerekçelendirilmesi gerekir.’’

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 2010/82 E. ve 2010/102 K. sayılı kararı:’Üste fiilen taarruz suçunun sübuta ermesi için ast durumunda bulunan asker kişinin üstü durumunda bulunan kişinin vücut bütünlüğüne yönelik etkili eylemde bulunmasının gerektiği, keza ASCK'nın 107'nci maddesinde "Bu fasılda madunlar hakkında tayin edilen ağır cezaların verilmesi için mafevkin rütbesi ve kıdemi herhangi bir suretle madunun malumu bulunması şarttır. Madunun mafevkin vaziyetini bilmediği sabit olursa hakkında tertip olunacak ceza umumi hükümlere tabidir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında; failin taarruz ettiği kişinin rütbe ve kıdemce kendisinin üstü olduğunu bilmesi de gerekir.’’

Soruşturma İzni

AsCK Ek md.15:’Asker kişilerin işledikleri askerî suçların soruşturulması izne tabidir.’’

Üste fiilen taarruz suçu yalnızca askeri personeller tarafından işlenen suçlardan olması sebebiyle soruşturma izni karar alınması gerekmektedir. Personelin bağlı bulunduğu askeri birlik içerisinde soruşturma yapılarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi şeklinde karar alınır. Soruşturma izni verilmesi şeklinde karar verilmesi halinde dosya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek soruşturma başlatılır. Soruşturma izni verilmemesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz edebilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde karar vermektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Üste fiilen taarruz suçunda görevli  mahkeme suçun niteliğine göre değişmekle birlikte Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise askeri birliğin bağlı bulunduğu yargı yeri mahkemesidir.