İSTANBUL ... NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ         : ……………………………….. A.Ş. (VKN: ………………..)

Adres                 : …………………………………………….

 

VEKİLİ             : Av. …………………….. (…… Barosu / Sicil No: ……)

Adres                 : …………………………………………….

 

MUHATAP         : …………………………………….. (T.C.Nu.:……………..)

Adres                 : ………………………………………………………….      

 

KONU               : Mazeret Bildirimi Yapılmaksızın Devamsızlık Yapan Muhatabın İş

                          Akdinin Feshedildiğine İlişkin İhtarlarımızdır.

 

Açıklamalarımız

Muhatap ……………., ../../…. tarihinden bu yana, Müvekkil ………………………….. A.Ş. bünyesinde ……… bölümünde …….. ustası olarak çalışmaktadır.

Muhatabın çalışmakta olduğu bölüm şefi tarafından yapılan bildirimler neticesinde, muhatabın 25.06.2024, 26.06.2024 ve 27.06.2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 (üç) devamsızlık yaptığı anlaşılmış, bölüm şefi ve aynı bölümde görevli çalışma arkadaşlarının imzalarının yer aldığı devamsızlık tutanakları tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar Ek’te sunulmuştur. (EK-1).

Muhatapla aynı bölümde görevli olan çalışma arkadaşları ve bölüm şefiyle şifahen yapılan görüşmeler neticesinde, muhatabın hiçbir personele, devamsızlık yapmasını gerektirecek herhangi bir mazeret bildirimi yapmadığı anlaşılmıştır.

İş Kanunu md.25/II-g:’İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda detaylı olarak yapılan izahatlar neticesinde, muhatabın 25.06.2024, 26.06.2024 ve 27.06.2024 tarihinde olmak üzere yapmış olduğu 3 günlük devamsızlığın İş Kanunu md.25/II-g hükmüne aykırılık oluşturması sebebiyle, müvekkilin ihbar tazminatı ve kötüniyet tazminatı başta olmak üzere, tüm yasal haklarının saklı tutulması tahtında, müvekkil ile muhatap arasında akdedilmiş iş sözleşmesinin tek taraflı olarak ve haklı sebeple dolayısıyla tazminatsız olarak feshedildiği ihtaren bildirilir. (../../….)

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederiz.

 

   Keşideci                                               Vekili

   …………..                                                   …………….