Ülkemizde 1 Mayıs, 15 Temmuz, yılbaşı, kurban bayramı gibi birçok tatil günü bulunmaktadır. Bu tatil günleri kamu personelleri için geçerli olduğu gibi özel sektörde çalışan işçiler içinde geçerlidir. Özel sektörde tatil günlerinde işçi tarafından çalışma yapılması halinde işveren tarafından yapılan çalışmanın karşılığının ödenmesi gerekmektedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

İş Kanunu md.47:’Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.’’

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun md.2:’Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.’’

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2014/8534 E. ve 2014/15723 K. sayılı kararı:’Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatil ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununun 2’nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günü ile yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir. Davacı ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma yaptığını ispatlayamamıştır. Bu nedenle ulusal bayram ve genel tatil alacağı talebinin reddedilmesi gerekir.’’

UGBT Sayılan Günler

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, 15 Temmuz, 1 Mayıs, yılbaşı.

Alacağın Hesaplanması

Bir işçinin bir günlük çalışmasının karşılığının 200 TL (iki yüz) olduğu kabul edilmesi halinde, işçi UGBT günlerinde çalışmamış olsa dahi bu ücretin ödenmesi gerekir. Ancak işçi UGBT günlerinde çalışmış olması halinde, bu ücret 2 (iki) günlük olarak yani 400 TL ödenmesi gerekmektedir.

 

İşletilecek Faiz, Zamanaşımı, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ulusal bayram ve genel tatil alacağı işçiye ödenmemesi halinde, işçi iş sözleşmesini ihtarname ile feshetmesi halinde ihtarnamenin tebliğ tarihi, ihtarname olmaması halinde dava tarihi itibariyle işletilecek olan mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, alacağın muaccel olduğu tarih üzerinden 5 (beş) yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrar.

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağına ilişkin görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. İş mahkemelerinin olmadığı yargı çevrelerinde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise işverenin veya işin yapıldığı yer mahkemeleridir.