Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen birtakım suçların (hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığının ihlali) gece vakti işlenmesi, gündüz vakti işlenmesine göre daha fazla ceza verilmesi gerektiği şeklinde düzenlenme yapılması sebebiyle, suçun işlendiği zaman diliminin tespiti büyük önem arz etmektedir.

Gece Vaktinin Tespiti

Gece vaktinin tespiti, TCK md.6/1-e:’Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi’’ şeklinde yer alan düzenleme üzerinden tespit edilmektedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Kararlar

TCK md.143:’Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.’’

TCK md.116/4: ‘’Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’

TCK md.149/1-h:’Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’

Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2020/5344 E. ve 2020/5838 K. sayılı kararı:’Suçun ne zaman işlendiği belirlenememişse; şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince suçun gündüz vakti işlendiği kabul edilmelidir.’’

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2012/3328 E. ve 2012/8399 K. sayılı kararı: ‘’Somut olayda, sanık …’ün mağdurlar … ve …’e karşı işlemiş olduğu hırsızlık suçunda; eylemin hangi zaman diliminde gerçekleştiğinin belli olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği gündüz işlendiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden, koşulları oluşmadığı halde sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerde 5237 sayılı Kanun’un 143. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini nedeniyle kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile hırsızlık suçlarından sanık … hakkında mağdurlar … ve …’e yönelik eylemlerine dair İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/12/2008 tarihli ve 2004/494 esas, 2008/987 karar sayılı hükümlerinin 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma uygulamaya yönelik olduğundan aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendi gereğince, hırsızlık suçları ile ilgili hüküm fıkralarından 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesinin uygulanmasına ilişkin paragrafın çıkartılmasına, sonuç cezaların 2 yıl hapis cezası olarak belirlenmesine, hükmümlerin diğer bölümlerinin aynen korunmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 18/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.’’

Uygulama

Hırsızlık, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçların gece vakti işlenmesi hali nitelikli hal olarak düzenlenmiş ve suçların gece vakti işlenmesi halinde verilecek olan cezanın arttırılması durumu öngörülmüştür. Ancak uygulamada suçun işlendiği vaktin belirlenemediği durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yerleşik Yargıtay kararlarında da görüleceği şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince suçun gündüz vakti işlendiği kabul edilerek sanık hakkında bu şekilde karar verilmesi gerekmektedir.