Mirasçıların, murisin ölüm tarihinden itibaren 3 (üç) aylık yasal süresi içinde mirası reddettikleri yönünde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde beyanda bulunmaması halinde mirasın intikal ettiği kabul edilir. 3 (üç) aylık yasal süre geçtikten sonra terekenin borca batık olması halinde mirasın hükmen reddi davası açılır.

Hukuki Dayanak ve Emsal Karar

TMK md.605/2: ‘’Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.’’

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2022/9178 E. ve 2023/2592 K. sayılı kararı:’Uyuşmazlık, İİK'nın 16. maddesi kapsamında icra müdürlüğü işlemine karşı şikayete ilişkindir. Mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddine dair mahkeme kararının icra müdürlüğüne sunulması durumunda mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.’’

Şartları

1)Yasal veya atanmış mirasçının, açık veya örtülü olarak mirası kabul etmemiş olması,

2)Murisin ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması halinde dava şartları sağlanacaktır.

İspat

Mirasın hükmen reddine karar verilebilmesi için terekedeki pasiflerin, aktiflerden fazla olması gerekmektedir. Bu durumun ispatı her türlü delille yapılabilir. Örnek vermek gerekirsek murise ait kredi ve kredi kartı borçları, mirasçılar adına başlatılan icra takipleri, murisin vergi borçları, murisin banka hesap bakiyesini gösterir evraklar delil olarak sunulabilir.

Hak Düşürücü Süre

Mirasın gerçek reddi davası 3 aylık hak düşürücü süreye tabii iken, mirasın hükmen reddi davasının açılabilmesi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla mirasın hükmen reddi davası her zaman açılabilir.

İcra Takibi Başlatılması

Mirasçılar hakkında, murisin borçlarından dolayı icra takibi başlatılması ve mirasçıların mirası hükmen reddetmesi durumunda mirasın hükmen reddine ilişkin mahkeme ilamı, ilgili icra müdürlüğüne itiraz olarak sunabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mirasın hükmen reddi davasında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise yasal veya atanmış mirasçının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.