GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

……………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

Maaş Haczi Yazısına

Cevap Veren Kurum  : …………………………………………. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Vkn: …………………….)

Adres                       : …………………………………………………..

Vekili                       : AV. Banu KÖK DUMAN (…………….. Barosu / Sicil: ……..)

Adres                       : ………………………………………………………….

Borçlu                      :………………………………………(T.C.Nu.: ……………..)

Konu                         : Müvekkile Tebliğ Edilen Maaş Haczi Yazısına Yasal

   Süresi İçinde Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.

 

Açıklamalarımız

…………….. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün .../.../2024 tarih ve E-………………………… sayılı yazısıyla, borçlunun müvekkil uhdesinde bulunan yasal kayıtlarıyla sabit olan mal, alacak ve haklarına 6183 sayılı A.A.T.U.H. kanun hükümleri uyarınca haciz konulduğu bildirilmiş ve maaş haczi yazısı müvekkilin e-tebligat adresine tebliğ edilmiştir. İşbu maaş haczi yazısına yasal süresi içinde cevap verilmektedir.

Borçlu …………….., .../.../2024 tarihinde iş akdini feshetmiş olup, müvekkilden herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Borçluya ilişkin işten ayrılış bildirgesi Ek'te sunulmuştur. (EK-1).

Borçlunun maaşı üzerine haciz şerhi işlenmiş olup başkaca haciz bulunmadığından, borçlunun iş akdi devam ettiği müddetçe ve bildirdiğiniz miktarın tamamı ödenene kadar maaşının ¼’ü kesilerek işbu dosyanız borcuna karşılık müdürlüğünüz hesabına yatırılacaktır.

Borçlunun iş akdinin sonlanmış olması sebebi ile dosyanıza kesinti gönderilemeyecektir. Bu nedenle maaş haciz yazısına yekün olarak itiraz eder ve gereğinin yapılmasını sayın müdürlüğünüzden bilvekale talep ederiz (…/…/2024)

 

    Maaş Haczine Cevap Veren

 …………………………………………………………..

 

       Vekili

    Av. Banu Kök Duman

 

 

EKLER:

1)İşe Ayrılış Bildirgesi,

2)Vekaletname.