İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Esas No: 2024/9999 E.

Maaş Haczi Müzekkeresine

Cevap Veren Kurum  : …………………………………………. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

                                    (VKN: …………………….)

Adres                          : …………………………………………………..

Vekili                       : Av. ………………. (…………….. Barosu / Sicil: ……..)

Adres                        : ………………………………………………………….

Alacaklı                    : …………………………………………….

Vekili                       : Av. ……………..

Konu                         : Müvekkile Tebliğ Edilen Maaş Haczi Müzekkeresine      Yasal

                                 Süresi İçinde Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.

 

Açıklamalarımız

Müdürlüğünüz uhdesinde yer alan ve yukarıda esas numarası yazılı dosya üzerinden, müvekkilimin e-tebligat adresine maaş haczi müzekkeresi tebliğ edilmiştir. İşbu maaş haczi müzekkeresine yasal süresi içinde cevap verilmektedir.

Dosya borçlusu ……………., ../…/2024 tarihinden bu yana firmamız nezdinde çalışmaktadır. …………………..'a ilişkin, SGK işe giriş bildirgesi Ek'te sunulmuştur. (EK-1).

Borçlunun maaşı üzerine haciz şerhiniz işlenmiştir. Dosyanızın sırası geldiğinde ve borçlunun iş akdi devam ettiği müddetçe, bildiren borcun tamamı ifa edilene kadar borçlunun maaşından ¼ oranında kesinti yapılarak işbu dosyanız borcuna karşılık müdürlüğünüz hesabına yatırılacaktır.

Beyanlarımız doğrultusunda gereğinin yapılmasını sayın müdürlüğünüzden bilvekale talep ederiz. (…/…/2024)

Borçlunun Maaşı Üzerindeki Haciz Sıralaması

1)……………………….. İcra Müdürlüğü'nün 2024/1111 E. Sayılı İcra Dosyası Bildirilen Borç Miktarı: 11.111,11 TL

 

 Maaş Haczine Cevap Veren

  …………………………………………………………..

 

       Vekil

 Av. ………………………..

 

EKLER              :

1)İşe Giriş Bildirgesi,

2)Vekaletname.