Korsan taksicilik, zorunlu taksi plakası bulunmadan ve resmi taşıma belgesi olmadan gayri resmi olarak ücret karşılığı yolcu taşımacılığı yapılmasıdır.

Hukuki Dayanak ve Emsal Karar

KTK Ek madde 2/3-a:’10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara 5.010 Türk lirası, (b) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası, (c) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

a) (a) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,

b) (b) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,

c) (c) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten menedilir.’’

Cezalar

5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan sürücülere, 2024 yılı itibariyle 32.233,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezasına ek olarak korsan taksicilik yapılan araç 60 (altmış) gün süreyle trafikten men edilmektedir.

Yolcu İfadesinin Önemi

Yolcunun ifadesi, sürücünün korsan taksicilik yaptığına ilişkin önemli bir delil oluşturmaktadır. Yolcu ifadesinde, sürücünün korsan taksicilik yaptığına delil oluşturacak nitelikte ifade vermesi halinde kolluk kuvvetlerinin tanzim edeceği tutanak ile sürücüye hem idari para cezası hem aracın trafikten men edilmesi yönünde idari işlemler tesis edilecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İdari para cezasına karşı 15 (on beş) gün içerisinde idari para cezasının tanzim edildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir.

Aracın trafikten men edilmesi halinde ise 60 gün içerisinde aracın trafikten men edildiği trafik şubenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesine karşı idari işlemin iptali davası açılabilir.