5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan arabuluculuğa başvuru şartı 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 1 Eylül 2023 tarihi sonrasında Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açılacak olan davalarda arabuluculuğa başvuru zorunludur.

Kanuni Düzenleme

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md.18/B/1-c: ‘’23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.’’

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Bazı Uyuşmazlık Türleri

1)Aidat, demirbaş giderleri ve ortak giderlerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar,

2)Kat maliklerinin hak ve sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıklar,

3)Ortak alan işgali gibi, ortak alanların kullanımına ilişkin uyuşmazlıklar,

4)İşletme planı, yönetim planı ve yöneticiye ilişkin uyuşmazlıklar,

5)Binanın mantolanması, bina dış cephesinin boyanması gibi anagayrimenkulde ve bağımsız bölümlerde yapılacak tadilat ve yeniliklerden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren diğer konular.

Arabuluculuk Aşaması

Bağımsız üçüncü kişi olan arabulucu tarafından dava açılmadan uyuşmazlığın çözüme bağlanması amacıyla arabuluculuğa başvurmuş olan tarafları biraraya getirir. Taraflar uyuşmazlık konusu hakkında gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra;

1)Anlaşma sağlanarak uyuşmazlığın çözüme kavuşturulabilir,

2)Anlaşma sağlanamayarak uyuşmazlığın yargı yoluna başvurulması istenebilir,

3)Son olarak uyuşmazlık kısmi olarak çözüme bağlanabilir. Çözüme bağlanamayan konularda uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yargı yoluna başvurulabilir.

Son Tutanağın Sunulması

Zorunlu arabuluculuğun tabi olduğu dava türlerinde, dava açıldıktan sonra arabuluculuk son tutanağının hâkim tarafından tayin edilecek olan süre içerisinde mahkeme dosyasına sunulması gerekmektedir.

Arabuluculuğa Başvurulmaması

Zorunlu arabuluculuğa tabi olan dava türlerinde, arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması halinde dava şartı eksikliğinden davanın reddine karar verilecektir. Bu durumda davacı aleyhine yargılama giderleri ve davalı tarafın avukatının bulunması halinde vekâlet ücretine hükmedilecektir.