Kat malikleri kurulu toplantısı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır. Toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar alınır. Kurul, her takvim yılının ilk ayında toplanması gerekir. Ayrıca bu durumun dışında önemli bir sebebin olması ve kat maliklerinin 1/3’ünün istemesi halinde, en az 15 gün önceden kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, kurul her zaman toplanabilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Ülkemizde birçok evde internet olsa da, internet olmayan veya akıllı telefonu aktif olarak kullanamayan birçok insan mevcuttur. Bu sebeple online platformlar üzerinden yapılacak toplantılarda, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı görülmektedir.

Olağanüstü Toplantı

İlk paragrafta olağanüstü toplantı yapılabilmesi için gerekli şartlar izah edilmiştir. Olağanüstü toplantı yapılabilmesi için kat maliklerinin 1/3’ünün talebi, önemli bir sebep ve en az 15 gün önceden kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektup gerekmektedir. Bu şekil şartlarının yerine getirilmemesi neticesinde, online platform üzerinden olağanüstü toplantı çağrısı yapılması neticesinde alınan karar, mahkeme kararı ile iptal edilebilecektir.

Kimlik Doğrulama Sorunu

Kat malikleri toplantısına bizzat kat maliki veya kat malikinin vekaletname ile vekil tayin ettiği birisi katılmaktadır. Online platformlarda, kamerasını açmadan sadece sesli olarak toplantıya katılan veya kamera açmaktan imtina eden kat maliki veya temsilcisinin kimlik doğrulaması yapılamayacaktır. Hali hazırda online platformlarda bu tür bir sistem mevcut değildir.

Bu sebeple online olarak yapılan toplantılarda karar alınmış olsa dahi kabul oyu veren kat maliki/vekili aslında verdiği oydan hiçbir şekilde haberdar olmadığı şeklinde iddiada bulunabilir. Oy kullanıldığı zannedilen kat malikinin, Sulh Hukuk mahkemesinde dava açması halinde online platform üzerinden Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak toplantı yapıldığı, oyların kullanıldığı ve kararlar alındığı yönünde iddiaların ispatı yönünden problemler oluşacaktır.

Kanuni Olarak Düzenleme Bulunmaması

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda online platform üzerinden toplantı yapılabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılabilir/yapılamaz şeklinde kesinlik bulunmamaktadır.

Yargı Yolu

Yönetimin, online platform üzerinden toplantı yapması halinde, online platform üzerinden gerçekleştirilen toplantılara kat maliklerince, Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilirler. İşbu sebeplerle yasal düzenleme yapılana dek online platform üzerinden toplantı yapılması önerilmemektedir