Bir eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçuna mı yoksa kasten yaralama suçuna mı vücut verdiği uygulamada sıkça rastlanılan ve karıştırılan bir durumdur. Bu karışıklığın giderilmesi amacıyla, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından esas alınan ölçütlerin dökümü aşağıda yapılmıştır.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

TCK md.81:’Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.’’

TCK md.35/2:’Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’

TCK md.86: ‘’Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2023/195 E. ve 2024/1 K. sayılı kararı:’Bir eylemin kasten öldürmeye teşebbüs mü, yoksa kasten yaralama mı sayılacağının belirlenmesinde; fail ile mağdur arasında husumet bulunup bulunmadığı, varsa husumetin nedeni ve derecesi, failin suçta kullandığı saldırı aletinin niteliği, darbe sayısı ve şiddeti, mağdurun vücudunda meydana getirilen yaraların yerleri, nitelik ve nicelikleri, hedef seçme imkânı olup olmadığı, failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği gibi ölçütler esas alınmalıdır. Kastın belirlenmesi açısından her bir olayda kullanılması gereken ölçütler farklılık gösterebileceğinden, tüm bu olguların olaysal olarak ele alınması gerekmektedir.’’

Eylemin Belirlenmesinde Ölçüt

1)Fail ile mağdur arasında husumet bulunup bulunmadığı,

2)Husumetin mevcudiyeti halinde nedeni ve derecesi,

3)Failin suçta kullandığı saldırı aletinin niteliği,

4)Darbe sayısı ve şiddeti,

5)Mağdurun vücudunda meydana getirilen yaraların yerleri, nitelik ve nicelikleri,

6)Failin hedef seçme imkanı olup olmadığı,

7)Failin fiiline kendiliğinden mi yoksa fiili gerçekleştirmeye engel bir durumun mu meydana çıktığı şeklinde Yargıtay tarafından belirlenen ölçütlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Suçların Cezaları

Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezası 9 (dokuz) yıldan 15 (on beş) yıla kadar hapis cezası, kasten yaralama suçunun cezası ise 1 (bir) yıldan 3 (üç) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.