Alacaklının elinde borçluya ilişkin bilgilerinin yer aldığı, borçlu tarafından imzalanmış ve vade tarihinde ödeme yapılmamış olan bir kambiyo senedinin bulunması halinde, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi başlatılabilir.

Yetkili ve Görevli Merci

İcra takip işlemlerini yürütmekle görevli merci, bağlı bulunan icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Kambiyo senetlerine özgü icra takibi, ilamsız icra niteliğinde olması sebebiyle, borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlükleri yetkilidir.

Şartları

1)Takip dayanağı olan senet, kambiyo senedi niteliğine haiz olması,

2)Alacaklının yetkili hamil olup olmadığı,

3)Senedin vadesinin gelmiş olması,

4)Vade tarihi üzerinden 3 (üç) yıl geçmemiş olması,

5)Kambiyo senedinin aslının icra müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Senedin Aslının İcra Müdürlüğüne Sunulması

Kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatılması halinde senedin aslının icra müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Senedin aslı sunulmaması halinde ödeme emri tebliğe çıkarılmamaktadır.

Senedin aslı icra müdürlüğüne teslim edildiğinde, icra müdürlüğünün kasasında muhafaza edilir. Ayrıca icra müdürlüğü aslını teslim aldığına dair yazılı evrak vermektedir veya UYAP üzerinden sisteme kaydetmektedir.

Ödeme Emri

Senedin aslının dosyaya sunulması akabinde ödeme emri, borçlunun Mernis adresine veya alacaklı tarafından bildirilen adresine tebliğe çıkarılır. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde ödeme yapması gerekmektedir.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde ödeme emri kesinleşir ve alacaklı borçlu aleyhine haciz işlemleri tesis edebilir.

Borca veya İmzaya İtiraz

Borçlu kambiyo senedine ilişkin borçlu olmadığını ve kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde kambiyo senedine özgü icra takibinin başlatıldığı yerdeki icra mahkemesine itirazda bulunması gerekmektedir.