İşçi, işini ifa ettiği esnada gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle, işyerinde hatalı üretim yapılmasına sebep olabilir. İşçinin hatalı üretim yapması haklı fesih sebebi kabul edilmekte olup, işveren tarafından hatalı üretime ilişkin tutanaklara istinaden iş akdi feshedilebilir.

Emsal Karar

Yargıtay 9.H.D. 2017/27747 E. ve 2018/15426 K. sayılı kararı: ‘’Somut uyuşmazlıkta, davacının daha önce yaptığı hatalı üretimler nedeniyle işverence 2 kez yazılı olarak uyarıldığı, sonrasında 13.06.2016 tarihinde üçüncü kez hatalı üretime sebebiyet vermesi nedeniyle tutanak tutulup savunması alınarak 01.07.2016 tarihinde iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı işçinin uyarılara rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek hatalı üretime sebep olması nedeniyle işyerinde olumsuzluğa yol açtığı, işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin artık kendisinden beklenemeyeceği ve davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmasa da geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından işçinin işe iade talebi reddedildiği belirtilmiştir.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, işçi, işveren tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen hatalı üretim yapmaya devam etmiş olması sebebiyle, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi Yargıtay tarafından haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir.

Dikkat Edilmesi Gereken Husus

Yargıtay 9.H.D. 2015/22399 E. ve 2015/31131 K. sayılı kararı:’Somut uyuşmazlıkta, davacıya 06.08.2014 tarihinde, 30.09.2013 tarihinde yaptığı hatalı üretimi 17.07.2014 tarihinde tekrarladığı ve bu durumu 06/08/2014 tarihli savunmasında kabul ettiği gerekçesiyle ihtar verildiği dosya kapsamına göre sabittir. Davacıya, fesih tarihinden önceki hatalı üretimleri nedeniyle uyarı cezası verilmiştir. Mahkemece, davacıya uyarı cezası uygulanan davranışları geçerli fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bir eyleme iki ceza uygulanamaz kuralı gereğince uyarı cezası verildikten sonra aynı davranışın feshi sebebi yapılması anılan ilkeye aykırıdır. Fesih geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Yukarıda belirtilen somut olayda, işçinin hatalı üretim yapmasına ilişkin hatası sebebiyle, öncelikle yazılı uyarıda bulunulması akabinde aynı hataya istinaden işveren tarafından iş akdi feshedilmiştir. Bu durum Yargıtay tarafından, bir eylemin iki defa cezalandırılması olarak kabul edilmiş ve işveren tarafından yapılan fesih, haklı fesih olarak kabul edilmemiştir.

Sonuç

İşçi tarafından hatalı üretim yapılması her ne kadar haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiş olsa dahi, tek eylem üzerinden iki ceza verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. İşbu sebeplerle hatalı üretim yapan işçiye yazılı uyarı yapılması halinde, bu hatasında tekerrüre düşmesi yani hatalı üretim konusunda ikinci eylemi gerçekleştirmesi neticesinde, iş akdinin feshedilmesi gerekmektedir.