İşçilik alacaklarına (fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili alacağı vs.) ilişkin zamanaşımı süreleri bulunmakta ayrıca alacak türlerine göre işletilecek faizlerde değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla işçilik alacaklarının muaccel olduğu tarihten itibaren, belirlenen süreler içinde talep edilmemesi halinde bu alacaklar zamanaşımına uğrayacaktır.

Yasal Düzenlemeler ve Emsal Karar

İş Kanunu md.32/8: ‘’Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.’’

TBK md.146: ‘’Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.’’

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/28042 E. ve 2015/31331 K. sayılı kararı:’…01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanun'un 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı değerlendirilerek davacının fazla çalışma ve genel tatil alacağı hakkında yeniden bir karar verilmelidir.’’

Ücret Alacakları

Asıl ücret, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, prim, ikramiye, giyim, barındırma alacakları ücret alacağı kapsamına girmektedir. Bu alacaklar İş Kanunu ve emsal karardan da anlaşılacağı üzere 5 (beş) yıllık zamanaşımı süresine tabiidir. 5 (beş) yıllık zamanaşımı süresi alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Yıllık ücretli izin alacağına ilişkin olarak 25.10.2017 tarihinden önce feshedilen iş sözleşmelerine 10 (on) yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Ücret, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve fazla mesai alacaklarına mevduata uygulanan en yüksek faiz; yıllık ücretli izin alacağına ise yasal faiz uygulanmaktadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem ve ihbar tazminatı alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıllık zamanaşımı süresine tabiidir. Ancak iş akdinin 25.10.2017 tarihinden önce feshedilmesi halinde 10 (on) yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Kıdem tazminatı için mevduata uygulanacak en yüksek faiz; ihbar tazminatına ise yasal faiz uygulanmaktadır.

Zamanaşımını Kesen Sebepler

İşçilik alacaklarına ilişkin arabuluculuk bürosuna başvurulması halinde, başvurma tarihinden son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı süresi kesilmektedir. Ayrıca işçilik alacaklarına ilişkin dava açılması veya icra takibi yapılması da zamanaşımını kesen nedenlerdendir.