Bir mahkeme kararında yer alan hususların icra edilebilmesi amacıyla, başlatılan icra takibine ilamlı icra takibi denir. Tazminat ödenmesi, yargılama giderlerinin ödenmesi, avukatlık ücretinin ödenmesi gibi konular icraya konu olabilir. İlamlı icra takibinin konusunun para alacağı olması şart değildir. Bir konutun veya işyerinin tahliyesine ve müşterek çocuğun teslimine ilişkin karar da icra takibine konu edilebilir.

İlamın Kesinleşmesi Şartı

Mahkeme tarafından verilen kararın, nafaka, istirdat davası gibi bazı kararlar hariç olmak üzere, kesinleşmeden icra edilmesi mümkün değildir. Kesinleşmeden kasıt, istinaf ve temyiz yoluna başvurulmamış; başvurulmuş olması halinde istinaf ve temyiz dairelerinin karar vermiş olması dolayısıyla yargı yolunun tüketilmiş olmasıdır.

Kesinleşmeden İcra Edilebilecek Kararlar

1)Nafaka davaları,

2)İstirdat davaları,

3)Boşanma davasında hükmedilen ziynet eşyasının bedeli kararı,

4)İtirazın iptali davası ve borçtan kurtulma davası kararları.

İdareye Başvuru Şartı

İdare aleyhinde açılan davadan, lehine karar verilen kişi, icra takibi başlatmadan önce ilgili idareye yazılı olarak başvurmak zorundadır. Yapılan başvurunun idareye tebliğinden itibaren 30 (otuz) içerisinde idarenin ödeme yapmak zorundadır. Ödeme yapılmaması durumunda idareye karşı icra takibi başlatılabilir.

İtiraz

İlamlı icra takiplerine karşı borçlu tarafından itiraz edilmesi halinde, takip durdurulmamaktadır. Borçlunun herhangi bir itirazı bulunması halinde 7 (yedi) gün içinde icra mahkemesine başvurması gerekmektedir.

Zamanaşımı

Genel kaide olarak 10 (on) yıl içerisinde icrası gerçekleştirilmeyen ilamlar, zamanaşımına uğramaktadır. Ancak;

1)Taşınmazın aynına ve taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının tespitine ilişkin kararlar,

2)Ortaklığın giderilmesi davasında, aynen taksim yönünde verilen kararlar,

3)Şahıs ve aile hukukuna ilişkin kararlar zamanaşımına uğramazlar.

Yetkili ve Görevli Merci

Mahkeme kararlarının icrasını, icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İlamlı icralarda yetkili icra müdürlüğünün seçimi ise lehine karar verilen tarafın seçimine bırakılmıştır. Lehine karar verilen taraf her icra müdürlüğünde, takip başlatabilir.