Alacağını tahsil edemeyen alacaklının, borçlu aleyhine, alacağını tahsil edebilmek amacıyla başvurduğu yargı yoluna icra takibi denir. 2128 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile icra takibine ilişkin hukuki konular düzenlenmiştir.

Süreç

Hakkında icra takibi başlatılan borçlunun, T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılacak araştırma ile tebligata elverişli adresi elde edilir. Bu adrese, alacaklının neden icra takibi başlattığını açıklar nitelikte olan ödeme emri tebliğ edilir.

Haciz

Borçlunun ödeme emrine karşı itirazda bulunmaması veya itirazın icra takibini durdurmadığı hallerde icra takibi kesinleşmektedir. İcra takibinin kesinleşmesiyle alacaklı, borçlunun banka hesapları, taşınır malları, taşınmaz malları, maaş haczi, fiili haciz ve haczi kabil olan işlemleri tesis edebilmektedir.

Gerçek Kişiler

Uygulamada icra takipleriyle ilgili sıkça yaşanılan sorun, ikametgâh adreslerinin güncel olmamasıdır. İkametgâh adreslerinin güncel olmaması durumunda, güncel olmayan adreslere ödeme emri tebliğ edilmekte ve borçlunun haberi olmadan icra takibi kesinleşmektedir.

Tüzel Kişiler

Yine uygulamada tüzel kişilerin tebligat adreslerinin güncel olmaması sebebiyle tüzel kişinin haberi olmaksızın banka hesaplarına bloke koyulması, taşınır ve taşınmaz mal hacizleriyle karşı karşıya kalınmaktadır.

Oysaki özel hukuk tüzel kişileri olan anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler ve komandit şirketlerin elektronik tebligat adresi bulunması 01.01.2019 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.

Sürecin Yönetimi

Borçlunun veya alacaklının icra takibi konusunda bir avukattan yardım almaları büyük önem arz etmektedir. Avukatların icra müdürlüklerine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemi üzerinden elektronik ve hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirmesi ve icra takibinde yapılması gereken işlemler konusunda tarafları yönlendirmeleri sebebiyle, alacağın tahsili veya haksız icra takibine itiraz edilmesi konularında gerekli hukuki yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu durum tarafların, ön görülemeyen vekâlet ücreti ve yargı giderleri ödemelerinin önüne geçmektedir.

Karşılaşılabilecek Durumlar

İcra takibiyle, maliki olunan taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz koyulabilir ve satışa çıkarılabilir. Yine kiracı olarak ikamet edilmesi ve tahliye taahhütnamesi imzalanmış olması halinde tahliye taahhütnamesi icraya koyulması suretiyle kiracı konuttan tahliye edilebilir. Son olarak borçlu çalışmakta ise maaşına haciz koyulabilir.