Hukuk ve ceza davalarında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılabilmesi açısından deliller büyük önem taşımaktadır. Bu delillerden birisi de HTS kaydıdır. HTS kaydı, arama kaydı olarak bilinmektedir. Arama kaydında, hakkında araştırma yapılan kişinin hangi şahıslarla görüşme yaptığına ilişkin bilgi vermektedir. Bu kayıtlar boşanma davalarında, kusurlu olan eşin tespitinde, konusu uyuşturucu ticareti ve tehdit ve benzeri suçlar olan ceza davalarında ise suçlunun tespitinde delil olarak kullanılabilmektedir.

Alıntı Karar

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 2021/14135 E. ve 2023/1290 K. sayılı kararı: ‘’Olay tarihi ve bir hafta öncesine kadar sanık ... ile ...'ın yoğun telefon görüşmesi yaptığı kişilerin ve ...'ın sorgu sırasında İran uyruklu kişiden bahsetmesi ve telefon görüşmelerinde ..... isimli kişi ile irtibatının tespit edilmesi nedeniyle açık kimlik tespitlerinin yapılarak tanık olarak dinlenilmeleri, ... ve ... ile ne şekilde irtibatlarının bulunduğu hususlarının sorulması, bu kişilerin olay tarihinden geriye doğru 1 haftalık dönemi kapsar şekilde HTS ve baz kayıtlarının getirtilerek sanıklar ile irtibatları tespit edilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru değildir.’’

HTS Kaydı İçeriği

1)Aranan ve arayan kişiler,

2)Aramanın yapıldığı tarih ve zaman,

3)Konuşmanın süresi,

4)Görüşmenin yapıldığı süre,

5)Görüşme sağlanan baz istasyonu gibi bilgiler yer almaktadır.

Kayıtların Hukuka Uygunluğu

Anayasa md.22:’Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği esastır.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz...’’

Anayasa’nın alıntı yapılan maddesinden anlaşılacağı üzere haberleşme hürriyetinde gizlilik esastır. Ancak suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması ve diğer durumlarda hakim kararıyla haberleşme kayıtlarının celp edilmesi bu düzenlemenin istisnasını oluşturmaktadır. Kaide ve istisnanın aynı maddede düzenlenmiş olması sebebiyle hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır.

Nereden Talep Edilir?

HTS kayıtları, operatör şirketleri tarafından tutulmaktadır. Operatör şirketleri bu kayıtları sadece BTK ve talepte bulunan adli makamlar ile paylaşmaktadır.