Askeri birliklerdeki hiçbir ordu malı zimmetsiz bırakılmamaktadır. Bu sebeple, asker kişilere görevleri gereği silah, mühimmat ve eşyalar zimmetlenmektedir. Zimmetlenen ordu malının tahrip, terk ve kaybedilmesi halinde oluşan suça hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybetme suçu denir.

Hukuki Dayanak ve Emsal Karar

Askeri Ceza Kanunu md.130:’Askeri eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden, özürsüz kaybeden veya harabolmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler, eşyanın değeri, önemi, meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.’’

Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nin 2007/1440 E. ve 2007/1435 K. sayılı kararı:’Sanığın eylemi neticesinde mühimce hasara uğrayan TSK envanterinde kayıtlı kaleşnikof piyade tüfeğinin, askeri hizmetlerde kullanması maksadıyla sanığa teslim edilmeyip J.Er F.K.'ya zimmetlenmiş olması karşısında, sanık ile mühimce hasara uğramasına sebebiyet verdiği silah arasında doğrudan bir hizmet bağından söz etmek mümkün olmadığından, sanığın sübut bulan eyleminin ASCK'nın 137'nci maddesinde düzenlenen hizmette tekasülle harp malzemesinin hasarına sebep olmak suçunu değil, aynı Kanunun 130'uncu maddesinde düzenlenen "askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek" suçunu oluşturduğu.’’

İşleniş

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybedilmesi suçunun üç şekilde işlenebileceği düzenlenmiştir:

1)Ordu malının, kırılması, bozulması veya kullanılmayacak hale gelmesi halinde, hizmete mahsus eşyanın tahribi,

2)Ordu malının korunmasından vazgeçilmesi veya asker kişinin ordu malı üzerindeki zilyetliğini sona erdirilmesi halinde hizmete mahsus eşyanın terki,

3)Asker kişinin ordu malını gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kaybetmesi halinde ise, hizmete mahsus eşyanın kaybedilmesi şeklinde işlenebilir.

Soruşturma İzni

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybedilmesi suçunun işlenmesi halinde, C. Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatılabilmesi amacıyla, asker kişinin bağlı bulunduğu birlik tarafından soruşturma izni verilmesi kararı verilmesi gerekmektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybedilmesi suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise askeri birliğin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.