İSTANBUL ... NOTERLİĞİ’NE

 

 

KEŞİDECİ         : …………………. (T.C.Nu.: ………………..)

Adres                 : …………………………………………….

 

MUHATAP          : …………………………………….. A.Ş. (VKN:……………..)

Adres                 : ………………………………………………………….      

 

KONU               : İş Kanunu Md.24/II-e Gereğince, İş Akdinin Haklı Sebeple Feshinin

                 Bildirimi ve Bu Fesih Neticesinde İş Akdinden Kaynaklanan İşçilik

                 Alacaklarının 5(Beş) Gün İçerisinde Ödenmesine İlişkin İhtarlarımızdır.

 

Açıklamalarım

…………. tarihinden bu yana muhatap işverene ait işyerinde ……… ustası olarak tarafıma verilen görevi ifa ettim.

İşe başladığım tarihten bu yana gerekli dikkat ve özeni göstererek çalışmalarımı gerçekleştirdim. Muhataba ait işyerinde iş akdiyle belirlenen mesai saatlerinin üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Fazla mesaiye ilişkin ücretlerin, eksik ödendiği, hiç ödenmediği ve zamanında ödenmediği durumlarla karşılaşılmıştır. Fazla mesaiye ilişkin ödemeler defaten dile getirmiş olmama rağmen hak edişler tarafıma ödenmemiştir. Ayrıca ödemelerin bir kısmı elden ödeme şeklinde gerçekleştirildi.

İş Kanunu md.24/2-e: “e)İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Muhatap ile iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği süreçte, her üç ayda bir prim ödemesi yapılacağı bildirildiği halde, bu zamana kadar tarafıma hiçbir şekilde prim ödemesi yapılmamıştır. Tarafımca, muhatap şirket yetkililerine prim ödemesi anlaşmasına neden uyulmadığı yönünde sorular iletildiğinde sürekli olarak geçiştirici nitelikte cevaplar verilmiştir.

İş Kanunu ve diğer ilgili tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, muhatabın vaat etmiş olduğu prim ödemelerini ve yapmış olduğum fazla mesaiye ilişkin ödemeleri gerçekleştirmemiş olması sebebiyle, İK md.24/2-e düzenlenmesine istinaden işyeriniz ile yapmış olduğum iş akdini ihtarnamenin tanzim tarihi itibariyle haklı sebeple feshettiğimi bildiririm.

Ezcümle, bugün itibariyle iş akdimi haklı sebeple feshedilmiş olması neticesinde, İş Kanunu gereğince en geç 5 (beş) gün içerisinde kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, prim alacağı olmak üzere tüm işçilik alacaklarının maaş hesabıma ödenmesini muhataba ihtar eder; gerekli ödeme yapılmaması halinde, alacaklarımın tahsil edilebilmesi amacıyla yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri tarafınıza tahmil edilmesi suretiyle, gerekli tüm hukuki ve icrai yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm. (……………...)

Sayın Noter              ;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim.

 

   Keşideci

    ……………