Bina ve sitelerde giriş veya zemin katta oturan kat maliki/kiracılar, asansör bakım ve onarım ücretinin asansör kullanmadıkları halde neden ödedikleri yönünde soru sormakla birlikte, aidat ödemesi yaparken asansör ücretinin aidat tutarından mahsup ederek ödeme yaptıkları uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Hukuki Dayanak

KMK md.20/1-c: ‘’Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.’’

Ortak Alan

Anagayrimenkul denen bina veya sitenin bağımsız bölümlerinin dışında kalan ve kat maliklerinin ortak kullanımına açık olan yerler açık alan olarak nitelendirilmektedir. Binalarda bulunan asansör de ortak alan kavramı içerisinde yer almaktadır.

Asansör Giderlerinden Sorumluluk

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak alanların kullanımından vazgeçme veya ihtiyacı bulunmadığı için kullanmadığı bu sebeple ortak alana ilişkin yapılan masraflardan sorumlu olunmadığı yönündeki beyanların geçerliliği bulunmamaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere asansör, ortak alan kavramı içerisinde yer almaktadır. Zemin veya giriş katta oturanlar veya asansöre binmek yerine merdiveni kullandığını iddia eden kat maliki/kiracılar asansörü kullanmıyor olsa dahi asansörün olağan bakım ve onarım masraflarına katlanmak zorundadırlar.

İcra Takibi Başlatılması

Asansörü kullanmadığı iddiasıyla aidat borcunu ödemeyen veya aidat tutarından asansöre ilişkin masrafları mahsup ederek ödeme yapan kat maliki/kiracılar hakkında icra takibi başlatılabilir.

Aidat borcundan bağımsız bölümün kat maliki ve oturma hakkını elde eden kiracı müteselsilen sorumlu olması sebebiyle, aidat borcu ödenmemesi halinde hem kat maliki hem kiracı borçlu olacak şekilde icra takibi başlatılabilir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aidat borçlarına ilişkin başlatılan icra takibi, ilamsız icra niteliğindedir. Bu sebeple borçluların itiraz etmesi halinde takip durdurulmaktadır. Bu durumda icra takibi başlatılan icra müdürlüğünün bağlı olduğu sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali davası açılabilmektedir.