Asker kişilerin bağlı olduğu birlikten veya görevlendirme gereği bulunduğu yerden izin almaksızın ayrılan veya izin aldıktan sonra izin süresi sonunda görev yerlerindeki birliğine katılış yapmaması halinde firar suçu oluşmaktadır.

İzin Tecavüzü

Askeri personelin izin alarak ayrılmış olduğu görev yerine izin süresi sonunda dönmemesi halinde oluşan suç kanun gereği firar suçu olarak düzenlenmiştir ancak askeri birliklerde bu suç izin tecavüzü olarak nitelendirilmektedir.

Hukuki Dayanak ve Emsal Karar

Askeri Ceza Kanunu md.66:’1) Aşağıda yazılı askeri şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur:

a) Kıt'asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar,

b) Kıt'asından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler,’’

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 2010/24 E. ve 2010/19 K. sayılı kararı:’Tabur Komutanı tarafından denetlemenin iyi geçmesi nedeniyle şifahi olarak verilen iki günlük iznin, kanunda düzenlenen izinlerden olmaması karşısında, sanığın söz konusu izinden zamanında dönmemesi şeklinde gerçekleşen eylemi firar suçunu oluşturmaktadır.’’

Şartları

Asker kişinin görev yerinden izin almaksızın 6 (altı) günden fazla süreyle kaçanlar veya izin alarak birlikten ayrılan asker kişinin izin süresi bitiminden itibaren 6 gün gün içinde birliğine katılmaması halinde suç meydana gelir.

Disiplin Cezası

TSK Disiplin Kanunu md.19/1-b: ‘’ Kısa süreli kaçmak: Kıtasından veya görev yerinden yedi günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde kaçmak veya mesaiye gitmemektir.’’

TSK Disiplin Kanunu md.19/1-c:’’İzin süresini geçirmek: İzin, istirahat veya hava değişimi süresini yasal veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın altı günü aşmayacak ve bu süre içinde kendiliğinden gelecek şekilde geçirmektir.’’

Asker kişinin yedi günü aşmayacak şekilde görev yerinden uzaklaşması halinde kısa süreli kaçma; izin süresi bitiminden itibaren 6 günü aşmayacak şekilde görev yerinden uzaklaşması halinde ise izin süresini geçirmekten disiplin cezası verilebilir.

Soruşturma İzni

Firar suçu asker kişiler tarafından işlenebilecek suç olması sebebiyle, soruşturma iznine tabiidir. C. Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatılabilmesi amacıyla asker kişinin bağlı bulunduğu birlik tarafından soruşturma izni verilmesi kararı verilmesi gerekmektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Firar suçu işlenmesi halinde görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise askeri birliğin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.