İSTANBUL ... NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ         : ……………………………….. A.Ş. (VKN: ………………..)

Adres                 : …………………………………………….

 

VEKİLİ             : Av. …………………….. (…… Barosu / Sicil No: ……)

Adres                 : …………………………………………….

 

MUHATAP         : …………………………………….. A.Ş. (VKN:……………..)

Adres                 : ………………………………………………………….      

 

KONU               : Vade Tarihinde Ödenmeyen Fatura Alacağının 5(Beş) Gün İçerisinde

                          Ödenmesine İlişkin İhtarlarımızın Bildirilmesinden İbarettir.

 

Açıklamalarımız

Müvekkil ………………….. A.Ş. ile muhatap ………………………. A.Ş. arasında inşaat malzemelerinin alım satımından kaynaklı olarak ticari ilişki bulunmaktadır.

Müvekkil, muhataba ../../…. tarihinde muhtelif inşaat malzemeleri satışı gerçekleştirmiş ve ürünleri eksiksiz olarak teslim etmiştir. Akabinde satışı yapılan ürünlere ilişkin olarak ../../…. tarih, ………………. fatura numaralı ve KDV dahil ……….. TL tutarlı faturayı tanzim etmiş ve tanzim edilen faturayı muhataba teslim etmiştir.

TTK md.21/2: Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2017/140 E. ve 2017/1900 K. sayılı kararı:’6098 sayılı TBK'nın 481. maddesi gereğince, yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçlerine göre iş bedelinin belirlenmesi gerekmekte ise de yüklenici tarafından yapılan işler ile ilgili fatura düzenlenip iş sahibine tebliğ edilip iş sahibinin 6102 sayılı TT'nın 21/2. maddesi gereğince 8 gün içerisinde itiraz etmemesi halinde içeriği ve bu arada fatura içeriğine dahil bedel kesinleşeceğinden’’

Muhatabın faturayı teslim aldığı tarihin üzerinden 8 (sekiz) gün geçmiş ve faturanın içeriğine herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Dolayısıyla faturanın içeriğini kabul etmiş sayılmaktadır.

Ezcümle, muhatabın ../../…. tarihinde teslim almış olduğu muhtelif inşaat malzemelerinin fatura bedeli olan KDV dahil ………… TL’yi, işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) içerisinde müvekkilin banka hesabına ödenmesini; gerekli ödeme yapılmaması halinde, müvekkilin ihtarnameye konu fatura ve fatura dışı tüm alacaklarının tahsil edilebilmesi amacıyla yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri tarafınıza tahmil edilmesi suretiyle, gerekli tüm hukuki ve icrai yollara başvuracağını ihtaren bildiririz. (../../….)

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederiz.

 

   Keşideci                                                                    Vekili

   ……………                                                                   …………….