Bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, acı çekme ve aşağılamaya yol açan sistematik ve süreklilik arz eden fiillerin işlenmesi halinde eziyet suçu meydana gelir. Eziyet suçuna ilişkin eylemler, hakaret, tehdit ve kasten yaralama ve benzeri eylemlerin özelliklerini barındırabilir.

Kanuni Düzenleme

TCK md.96:’Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Fail, Mağdur ve Konusu

Eziyet suçunun faili herkes olabilir. Yine eziyet suçunun mağduru herkes olabilir. Suçun maddi konusu insan bedenidir.

Fiili Unsuru

Eziyet suçunun fiili unsuru insan onuruna bağdaşmayan, acı çekme ve aşağılamaya yol açan fiillerin sistematik olarak belli bir süreç içinde sürekli olarak uygulanmasıdır. Sistematiklik, müşteki veya mağdura birtakım eylemlerin, süreç içerisinde devamlı olarak uygulanmasıdır. Süreklilik, müşteki veya mağdura birtakım eylemlerin bir süreç içerisinde uygulanmasıdır.

Hukuka Aykırılık Unsuru, Manevi Unsur, Teşebbüs, İştirak

Eziyet suçunda hukuka uygunluk durumunun mevcudiyeti söz konusu değildir. Suç ancak kasten işlenebilir. Suçun işlenmesi önceden planlanmış ve suça ilişkin eylemler icra edilmeye başlandıktan sonra elde olmayan sebeplerle yapılamaması durumunda suç teşebbüs halinde kaldığı kabul edilir. Eziyet suçunu işleyen faile, iştirak durumu söz konusu olabilir. Bu durumda iştirak konusuna ilişkin hükümler uygulanır.

İçtima

Eziyet suçuna ilişkin eylemler, hakaret, tehdit ve kasten yaralama ve benzeri eylemleri barındırabilir ancak bu eylemler için ayrıca ceza verilmez. İşbu eylemler eziyet suçu kapsamında kabul edilerek, eziyet suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Nitelikli Hali

TCK 96. Maddenin 2. Fıkrası nitelikli hali düzenlemiştir. Eziyet suçuna ilişkin fiillerin, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye, gebe kadına, üstsoy veya altsoya, babalık, analık, eşe veya boşandığı eşe karşı işlenmesi halinde kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Eziyet ile İşkence Suçu Arasındaki Fark

İşkence suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilirken; eziyet suçu yukarıda da belirttiğimiz üzere herkes tarafından işlenebilir. Dolayısıyla eziyet suçunu sivil şahıslar tarafından işlenebilecektir.

Yaptırım ve Zamanaşımı

Eziyet suçu şikayet bağlı bir suç değildir. Suçun zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 10 yıldır. Yine suçun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, nitelikli halinde ise 15 yıldır.