Kat maliki ve kiracılar, apartman yönetimlerine sıkça demirbaş giderleri ve genel giderler arasındaki farkın ne olduğuna ilişkin soru yöneltmektedirler.

Demirbaş gideri, apartmandaki bağımsız bölümler dışında kalan ve kat malikleri ya da kiracılar tarafından ortaklaşa kullanma, faydalanma ve korunması gereken ortak yerler demirbaş olarak ifade edilir.

Genel giderler ise apartmandaki ortak kullanılan alanların bakım, onarım korunması amacıyla yapılan giderlerdir.

Her iki kavrama ilişkin tanımlar birbirine çok yakındır ancak örneklerle ayrımı yapmak mümkün olacaktır.

Demirbaş Giderlerine Örnek

1)Dış cephe boyası yapılması,

2)Mantolama yapılması,

3)Çatı tadilatı yapılması,

4)Bağımsız bölüm eklenmesi vb.

Genel Giderlere Örnek

1)Kapıcı ücreti,

2)Apartman temizlik ücreti,

3)Güvenlik hizmeti ücreti,

4)Kalorifer yakma ücreti,

5)Yöneticilik ücreti vb.

Demirbaş Giderlerine İlişkin Sorumluluk

Kat maliki ile kiracı arasında aksine bir anlaşma bulunmaması halinde, demirbaş ücretinden kat maliki arsa payı oranınca sorumludur. Demirbaş giderine ilişkin ödemenin kiracı tarafından yapılması halinde ödenen tutar, kira bedelinden mahsup edilebilir.

Genel Giderlere İlişkin Sorumluluk

Apartmanın genel giderlerinden ise yine aksine bir anlaşma bulunmaması halinde kiracı ödemekle yükümlüdür.

Tavsiye ve İcra Takibi

Kira sözleşmesi yapılırken, demirbaş gideri ve genel giderlerin kim tarafından ödeneceğine ilişkin sözleşmede düzenleme yapılması, ileriki dönemde uyuşmazlık meydana gelmesi durumunun önüne geçecektir.

Demirbaş gideri ve genel giderlere ilişkin ödeme yapılmaması ve bina yönetimi tarafından icra takibi başlatılması halinde ise hakkında haksız olarak icra takibi başlatılan taraf, ödeme emrine itiraz dilekçesinde kira sözleşmesi hükmünü delil göstererek sorumluluktan kurtulabilir.