Maddi hasarlı trafik kazasında kusuru olmayan tarafa ait aracın, kaza yapmadan önceki reel piyasa değeri ile kazadan sonra onarımı yapılması neticesindeki reel piyasa değeri arasında meydana gelen farka değer kaybı tazminatı denir.

Örnek vermek gerekirse; kaza yaptığınız aracın kaza yapmadan önceki piyasa değeri 500.000,00 TL idi ancak kaza sonrasında aracınıza tramer kaydı işlendi ve aracınızın kaportasında boya ve değişimler yapılmasıyla, aracın piyasa değeri 350.000,00 TL’ye düştüğünü varsayalım. Bu durumda aracınızda 500.000,00 – 350.000,00 = 150.000,00 TL değer kaybı meydana gelmiştir.

Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2021/21252 E. Ve 2022/5913 K. Sayılı kararında:’Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Sorumluluk

Değer kaybı tazminatı, Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi kapsamında tazmin edilmesi gereken zararlar arasındadır. Bu sebeple mağdur araç sahibi, kusurlu aracın kaza tarihinde sigorta poliçesini tanzim etmiş olan sigorta şirketinden talep edebilir.

Yargı Yolları

Değer kaybı tazminatına ilişkin olarak kusurlu aracın kaza tarihinde sigorta poliçesini tanzim eden sigorta şirketine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketi yapılan başvuruya en geç 15 iş günü içinde cevap vermek zorundadır. Sigorta şirketi, belirtilen sürenin sonunda ödeme yapabilir veya zımnen ret anlamında cevapsız kalabilir.

Başvuru sonrasında sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılması veya maddi tazminat davası açılması suretiyle, değer kaybı tazminatı talep edilebilir.

Sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kazanın gerçekleştiği yerdeki mahkeme veya davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun bulunduğu yer mahkemesidir.

Zamanaşımı

Değer kaybı tazminatının talep edilebilmesi için Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ve kaza tarihi ile hesaplanacak olan 2 (iki) yıl ve her halükarda 10 (on) yıllık sürenin geçirilmemiş olması gerekmektedir.