Bilişim sistemleri, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsar. Windows, macOS, Android gibi işletim sistemleri ve Instagram, Twitter, Youtube gibi sosyal medya uygulamaları bilişim sistemine örnek gösterilebilir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

TCK md.244:’Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…’’

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2021/24049 E. ve 2020/568 K. sayılı kararı:’ Bilgisayar oyununda, oyun karakterinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi eylemi 5237 sayılı TCK'nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturur.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2012/33557 E. ve 2013/25987 K. sayılı kararı: ‘’Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK.nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Maddi Unsur

Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru, bilişim sistemine karşı gerçekleştirilen eylemden dolayı zarar gören herkestir. Suçun konusu, bilişim sistemi ve bilişim sisteminde yer alan verilerdir. Fiil, bilişim sisteminin çalışma sisteminin bozulması; sisteme erişmek isteyen kişinin erişimini engellenmesi; sistem kurucusu ve yöneticisi tarafından depolanan ve işlenen verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi eylemleridir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, HAGB Uygulanması, Görevli Mahkeme

Bilişim suçları şikayete bağlı suçlar olmayap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmaktadır. Dava zamanaşımı 8 (sekiz) yıldır. Bilişim suçu uzlaşma kapsamında yer almamaktadır. Bilişim suçlarına ilişkin sanık hakkında HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) hükümleri uygulanabilir. Bilişim suçlarına ilişkin görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemeleridir.