Bir aracın trafik kazasına karışması sonucu araçta meydana gelen hasarın onarılması için belirli onarım sürecine tabii tutulması gerekir. İşbu onarım süresince, araç malikinin aracını kullanamaması sebebiyle oluşan maddi zarar, araçtan yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılır.

Maddi Zarardan Sorumluluk

TBK md.49 ‘’Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Araçtan yoksun kalma tazminatı, sigorta poliçesi kapsamında karşılanan zararlar arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla meydana gelen zarar, sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Bu sebeple, işbu zararın karşılanmasından TBK md.49 gereğince, kusurlu araç maliki ve kaza esnasındaki kusurlu araç sürücüsü müteselsilen sorumludur.

Hesaplanması

Araçtan Yoksun Kalma Tazminatı = Onarımda Geçen Süre(Gün) x Günlük İkame Araç Bedeli

Aracınız kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün onarımda kaldığı ve aracınızın günlük ikame bedelinin 900,00 TL olduğu düşünülürse, 10 x 900,00 = 9.000,00 TL maddi zarar oluştuğu kabul edilecektir.

Aracından Yoksun Kalan Araç Maliki Kiralama Yapmak Zorunda Mıdır?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/26777 E. Ve 2022/11236 K. Sayılı kararı: ‘’Kural olarak haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir. Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 50'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı tarafından araç kiraladığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir.’’ şeklinde hükmedilmiştir.

Yargıtay kararına istinaden araç maliki, onarım sürecinde herhangi bir araç kiralaması yapmasa dahi araçtan yoksun kalma tazminatına yasal olarak hak kazanmaktadır.

Zamanaşımı

Araçtan yoksun kalma tazminatı, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Yargı Yolu

Araçtan yoksun kalma tazminatına ilişkin dava açılabilmesi için zorunlu arabuluculuk şartı bulunmamaktadır. Tarafların talebi halinde icra takibi yoluyla veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde açacakları dava ile zararlarını talep edebilirler.