Denetçi/Denetim kurulu, kat malikleri kurulu tarafından yapılacak toplantı neticesinde, apartman yönetiminin faaliyet ve hesaplarının denetlenmesi amacıyla, görevlendirilir. Denetçi/Denetim kurulu müessesesi Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlenmiş olup, denetçi/denetim kurulu atanması hakkında herhangi zorunluluğa yer verilmemiştir. Dolayısıyla denetçi/denetim kurulu atanması ihtiyari bir durumdur.

Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler

KMK md.41:’Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Denetçi/Denetim Kurulunun Seçilmesi ve Denetleme Şekli

Denetçi kat malikleri kurulu tarafından yapılan toplantı ile kurulda yer alan kişiler arasından seçilmektedir. Seçilecek olan denetçi tek kişi olabileceği gibi üç kişilik denetim kurulu şeklinde de atama yapılabilir. Seçilen denetçi/denetim kurulu yönetim planında belirlenen tarihlerde hesap denetlemesi yapabilir. Yönetim planında düzenleme yapılmamış olması halinde 3 (üç) ayda bir denetleme yapılır. Bu durumların dışında haklı bir sebebin varlığı halinde denetçi/denetim kurulu her zaman denetleme yapabilir.

Yapılan denetleme neticesinde denetçi/denetim kurulu tarafından bir rapor tanzim edilir. Raporda apartman/sitenin yönetilme şekliyle ilgili tespit ettiği hususlar hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerini belirtmekle birlikte tavsiye niteliğinde önerilerde bulunabilir.

Denetçi/denetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor ve bu rapora ilişkin olarak kat malikleri kurulu tarafından verilen kararlar, apartman yönetim defterine işlenebilir.

Görevini gereği gibi ifa etmeyen denetçi/denetim kurulu, kat malikleri kurulu toplantısında alınacak karar ile değiştirilebilir.

Denetçi/Denetim Kurulunun Ücret Hakkı

Denetçi/denetim kurulunun ücret hakkına ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu’nda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak yöneticiye ilişkin düzenlenen hükümler, denetçi/denetim kurulu üzerinden uygulanması halinde, kat malikleri kurulu tarafından denetçi/denetim kuruluna ücret ödenmesi hususunda ve aidat ödeme yükümlülüğü tamamen veya kısmen kaldırılacağı şeklinde kararlar alınabilir.

Denetçi/Denetim Kurulunun Görev Süresi

Denetçi/Denetim kurulunun görev süresine ilişkin yöneticiye uygulanan hükümler uygulanması halinde, 1 (bir) yıldır. Toplu yapılarda aksi kararlaştırılmamışsa denetçi/denetim kurulunun görev süresi 2 (iki) yıldır. Denetçi/Denetim kurulunun görev süresi dolması halinde, her yıl yapılan olağan kat malikleri toplantısıyla tekrar denetçi ataması yapılır. Mevcut denetçi veya denetçiler tekrar atanabilir.