İli, …………… ilçesi, ………… mahallesi, …………. caddesinde bulunan, ……….. bağımsız bölümlü, ……………… Apartmanı yönetim kurulunun ../../…. ila ../../…. tarihleri arasındaki faaliyet ve çalışmalarının denetlenmesi neticesinde tanzim edilen denetim kurulu raporudur.

Mali İnceleme 

1)Gelir Kalemleri: Aidat, Katılım Hesabından Elde Edilen Kar Payı, Kira Gelirleri.

../../…. ila ../../…. tarihleri arasında …………………… TL gelir elde edilmiştir.

2)Gider Kalemleri: Elektrik, Su, Yakıt, Kapıcı Maaşı ve Ekleri, Demirbaş Gideri, Asansör Masrafları, Temizlik Giderleri, Hukuki Danışmanlık Masrafı.

 ../../…. ila ../../…. tarihleri arasında ……………….. TL gider kapsamında harcanmıştır.

Gelir ve gider kalemlerinin mahsup edilmesi neticesinde, apartmana ilişkin banka hesabında ……………….. TL mevduat bulunması gerekirken ……………… TL mevduat bulunmaktadır.

İdari İnceleme

1)Aidat çizelgeleri düzenli olarak tutulmuştur. Aidat ödemesi yapmayan kat malikleri hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

2)Apartman karar defterinin noterlikçe ….. yılına ilişkin açılışı yapılmış ve yapılan toplantılara ilişkin alınan kararlar noter onaylı olarak sırasıyla deftere işlenmiştir.

3)Yapılan masraflar ve elde edilen gelirlere ilişkin belgelerde düzensizlik ve eksiklik bulunmaktadır.

Fiziki İnceleme

1)Apartmana ait bahçenin düzenli olduğu ve çimlerin kapıcı tarafından biçildiği tespit edilmiştir.

2)Çocuklara tahsis edilen oyun parkında yer alan oyuncaklarda deformasyon ve kırıkların meydana geldiği ancak bunların tamir ettirilmediği tespit edilmiş ve fotoğraflanmıştır.

3)Asansörün nizami olarak çalıştığı ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

4)Katlarda yapılan incelemelerde zeminde herhangi bir çöp, pislik vs. rastlanılmadığı, apartman içerisinin havalandırıldığı ve asansör kabininin temiz olduğu tespit edilmiştir.

Kapıcı İle Yapılan Görüşme

Kapıcıyla yapılan görüşmeler neticesinde, maaş ödemesinin düzenli olarak yapıldığı ancak fazla mesai ve kalorifer yakma ücreti gibi alacakların zamanında ödenmediği bilgisi edinilmiştir.

Netice ve Görüşümüz

1)Mali inceleme neticesinde, masraf ve gelirlere ilişkin belgelerin eksik olduğu ve bu eksikliğe rağmen banka hesabında mevcut olan mevduatın eksik olduğu,

2)Kapıcının işçilik alacaklarının zamanında ödenmemesi halinin İş Kanunu gereceğin haklı fesih sebebi olduğu ve bu durumun kat maliklerine yargı masraflarına yol açabileceği,

3)Çocuklara tahsis edilen oyun parkında mevcut olan kırık ve deformasyon neticesinde, çocuklarımızın yaralanabileceğine ilişkin tespitlerin yapılmış olması sebebiyle mevcut yönetim kurulunun ibra edilmesi yönünde görüşümüz sayın kat malikleri kuruluna arz olunur. (../../….)

…………. Apartmanı Denetim Kurulu

Başkan                                             Üye                                  Üye