Apartmanı Kat Malikleri Kurulu’na ../../…. tarihinde ............ Apartmanı sığınağında 20.. – 20.. dönemi apartman yöneticisinin seçilmesi amacıyla gerçekleştirilen kat malikleri kurulu toplantısında yönetici olarak seçilmiş ve seçildiğim günden bu yana, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35 – 40 maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak yöneticilik görevimi ifa etmiş bulunmaktayım.

………………………………………………. nedenlerinden dolayı görevimden istifa etme zarureti hasıl olmuştur.

Apartman karar defteri, mali hesapların tutulduğu defter ve yönetime ilişkin diğer tüm evraklar teslim tesellüm tutanağı ile …. Numaralı dairede ikamet eden ……………………….. ‘a teslim edilmiştir. Teslim tesellüm tutanağı Ek’te sunulmuştur. (../../….)

Saygılarımla,

……….. Apartmanı Yöneticisi

Ad – Soyad

İmza

EK    : ../../…. Tarihli Teslim Tesellüm Tutanağı (1 Sayfa)