Kat malikleri, kış mevsimlerinde ısınma masraflarını düşürmek ve bağımsız bölüme yeni bir yaşam alanı katmak maksadıyla, balkonları cam veya PVC vs. malzemeler ile kapatma yoluna başvurmaktadırlar.

İmar Kanunu md.21/3: ‘’…derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.’’

KMK md.19/2:’Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.’’

Danıştay 14. Daire’nin 2015/6674 E. Ve 2018/2917 K. Sayılı kararı:’Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Tuna Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, 47 ada, 72 sayılı parselde kayıtlı olan davacıya ait taşınmazda ruhsat eki projesine aykırı olarak mutfak önündeki (9,90x2,60) metre ebadındaki balkonun doğrama cam malzeme ile kapatılarak kullanıldığının 05/02/2014 tarihli yapı tespit tutanağı ile tespit edilmesi sonrasında dava konusu encümen kararlarıyla davaya konu imalatın yıkılmasına ve davacıya para cezası verilmesi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; işleme konu balkonların çıkma balkon niteliğinde olduğu ve kapatılması suretiyle yeni ve fazladan bir alan kazanıldığı ve tadilatın taşıyıcı unsurları etkilediği, dolayısıyla imalatların ruhsat gerektiren yapı niteliğinde olduğu ve ruhsata bağlanmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık, işlemlerin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.’’

İmar Kanunu, KMK ve Danıştay’ın ilgili kararı değerlendirildiği takdirde;

1)Balkon kapatma işlemi ruhsat gerektirip gerektirmediği,

2)Taşıyıcı unsurları etkileyip etkilemediği,

3)Çekme mesafesinin ihlal edilip edilmediği,

4)Balkon taban alanı dışında, balkon kapattırma işleminin yeni bir taban alanı kazandırıp kazandırmadığı konusunda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Danıştay kararı ve İmar Kanunu açısından, gömme balkon veya çıkma balkonların kapatılması esnasında, belirtilen hususlara riayet edilmemesi halinde idare tarafından yıkım kararı alınmakla birlikte, idari para cezasına hükmedilebilmektedir.

Konuyu KMK açısından ele almak gerekirse, balkonun ortak alan olarak kabul edilmesi sebebiyle, kat malikleri gömme veya çıkma balkon fark etmeksizin, balkon kapatma işlemini gerçekleştirmeden önce kat maliklerinin 4/5’inin yazılı onayını alması gerekmektedir. Yazılı onay alınmadan balkon yaptırılması halinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde hakimin müdahalesi talep edilebilir.