Apartman ve sitelerde, anagayrimenkulün arsa alanının yeterli büyüklükte otopark yapılmasına imkân sağlamaması dolayısıyla, daire sayısınca otopark alanı bulunmaması ve kat maliklerinin birden fazla araca sahip olması durumları başta olmak üzere, otoparklardaki yer paylaşımı hususunda birçok problem yaşanmaktadır.

Hukuki Nitelik

Anagayrimenkulün dolayısıyla bina veya sitenin, bağımsız bölümlerinin dışında kalan ve kat maliklerinin ortak kullanımına açık olan yerler Kat Mülkiyeti Kanunu md.4 gereğince ortak alan olarak nitelendirilmektedir. Apartman ve sitelere ait otoparklarda bu sebeple ortak alan olarak nitelendirilmektedir.

Kullanım Hakkı

KMK md.16/2:’Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.’’

KMK md.16/2 gereğince aksine bir sözleşme olmadığı sürece, her kat maliki arsa payı ile orantılı olarak otoparkta kullanım hakkına sahip olacaktır.

Otopark ve Daire Sayısı

Anagayrimenkulde yer alan dairelerin arsa payları eşit olduğu (örnek olarak tüm dairelerin 3+1 olması durumu) düşünülmesi halinde;

1)Daire sayısı ve otopark kapasitesinin eşit olması halinde, her daire için bir araçlık yer,

2)Daire sayısı, otopark kapasitesinden fazla olması halinde, kat malikleri kurulu tarafından karar alınması ve kat maliklerinin dönüşümlü olarak bazı araçların dışarıya, bazı araçların ise otoparka park etmesi şeklinde,

3)Daire sayısının, otopark kapasitesinden az olması halinde, kat malikleri kurulu tarafından alınacak karar ile fazla olan kısım misafir araçlara tahsis edilebilir.

Anagayrimenkulde yer alan dairelerin arsa paylarının farklı olması (3+1, 2+1, 1+1 vs. daireler bulunması durumu) halinde, arsa payları oranında paylaşım yapılmalıdır. Örneğin, her üç adet 1+1 daireye bir otopark alanı, her iki adet 2+1 daireye bir otopark alanı ve her 3+1 daire için bir adet otopark alanı tahsis edilmesi şeklinde kararlaştırılabilir.

Yargı Yolu

Apartman veya siteye ait bir yönetim planı olmaması durumunda, kat mülkiyeti kurulmamışsa mahkemeye başvurularak otopark alanının kullanım şeklinin belirlenmesi istenebilir.

Kat malikleri tarafından otoparkın kullanımına ilişkin hukuka aykırı bir karar alınmış olması halinde ise karar tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde sulh hukuk mahkemelerinde dava açılabilir.