Sayın kat malikleri, tarih olarak yeni yıla yaklaşıyor olunması sebebiyle, yeni yıla ilişkin olarak apartman yönetimine ilişkin kararlar alınması, aşağıda dökümü yapılan gündem konularının görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla, …/…/… tarihinde, saat .. . ..’da, ortak alanda yer alan çardakta olağan kat malikleri kurulu toplantısı (toplantı) yapılacaktır.

Toplantı yapılabilmesi için yeterli sayıda katılım sağlanmaması halinde:

KMK md.30/2:’Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.’’

Hükmü gereğince çoğunluk aranmaksızın, …/…/… tarihinde, saat .. . ..’da, ortak alanda yer alan çardakta toplantı icra edilecek olup, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Kat maliklerinin toplantıya katılım sağlamaları, katılım sağlayamayan kat maliklerinin tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılım sağlamaları rica olunur. (…/…/…)

………. Apartmanı Yöneticisi

(İsim / Soyisim / Kaşe / İmza)

Gündem

1)Açılış,

2)Yeter Sayının Kontrolüne İlişkin Yoklama,

3)Yönetici Adaylarının Tanıtımı ve Yeni Yönetici Seçimi,

4)Denetçi Adaylarının Tanıtımı ve Yeni Denetçi Seçimi,

5)Kat Malikleri/Vekillerinin Talepleri,

6)Kapanış.

Not

Vekillerin toplantıya katılım sağlayabilmesi için kat malikleri tarafından tanzim edilen vekâletnameleri kat malikleri kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde vekillerin toplantıya katılım sağlayamayacağı ihtar olunur.