Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nde yer alan tanıma göre, anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiye konut kapıcısı veya apartman görevlisi denilmektedir.

Hukuki Statüsü

Apartman görevlisine ilişkin düzenlemeler Konut Kapıcıları Yönetmeliği ve İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Görevlinin işe başlatılabilmesi için iş sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere görevli hukuki olarak işçi statüsündedir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Yargıtay Kararı

KMK md.20/1-a:’  Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak…’’ ve ‘’ Katılmakla yükümlüdür.’’

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/4987 E. ve 2019/2050 K. sayılı kararı:634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı, mantolama v.s.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Somut olayda icra takibine dayanak yapılan alacak "işçilik alacağı" olup takipte borçlu olarak Gimat Toptancılar Sitesi Yönetiminin gösterildiği ve takibin kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda alacaklı, 634 Sayılı Yasa'nın 35. maddesine göre site yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20. maddesi uyarınca da takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabilir. Bir diğer ifade ile alacaklının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak, alacaklının, site yönetimi hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesi hükmüne uygundur. Ancak bu durumda kat maliklerine icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin takipte taraf olarak gösterilmesi gerekir.’’

Tazminata İlişkin Hakları

Apartman görevlisi işçi statüsünde olması sebebiyle İş Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan haklı fesih sebeplerine istinaden iş akdini feshedebilir. İş akdini haklı nedenle feshetmesi halinde kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacağı gibi diğer tüm işçilik alacaklarını talep etmeye hak kazanır. Bu konuya ilişkin İş Mahkemesinde, İş Mahkemelerinin bulunmadığı yargı çevrelerinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açabilir.

Alıntı yapılan Kat Mülkiyeti Kanunu maddesi ve Yargıtay kararı gereğince, haklı sebeple iş akdini fesheden işçinin, işçilik alacaklarına ilişkin ödemelere kat malikleri eşit oranda katılmakla yükümlüdürler.