Askeri Ceza Kanunu ile askeri personellerin suç işlemesi halinde, verilecek olan cezalar düzenlenmiştir. Üste hakaret suçu ise, hakaret teşkil eden kelimelerin rütbe olarak üstün olan askeri personele sarf edilmesidir. Askeri personellerin rütbeleri aynı olması durumunda astlık üstlük ilişkisi sicillerin karşılaştırılmasıyla belirlenir.

Kanuni Düzenleme ve Emsal Karar

Askeri Ceza Kanunu md.85/1:’Bir amire veya üste hakaret eden üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile, hakaret hizmet esnasında yahut hizmete müteallik bir muameleden dolayı vuku bulursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 2010/46 E. ve 2010/56 K. sayılı kararı:’Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunmak suçunun, aleniyet unsurunun bulunmaması nedeniyle oluşmadığı anlaşılmakla birlikte, sanığın, Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Edinme Biriminin internet adresine gönderdiği bilgi edinme formunda yer alan 39 madde halindeki ifadelerin bir kısmının tahkir ve tezyif edici nitelik taşıması ve TSK'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan Genelkurmay Başkanlığı komuta katını hedef aldığının açıkça belli olması nedeniyle eylemi, zincirleme üste hakaret suçunu oluşturmaktadır.’’

Soruşturma İzni

AsCK Ek md.15:’Asker kişilerin işledikleri askerî suçların soruşturulması izne tabidir.’’

Üste hakaret suçu yalnızca askeri personeller tarafından işlenen suçlardan olması sebebiyle soruşturma izni karar alınması gerekmektedir. Personelin bağlı bulunduğu askeri birlik içerisinde soruşturma yapılarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi şeklinde karar alınır. Soruşturma izni verilmesi şeklinde karar verilmesi halinde dosya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilerek soruşturma başlatılır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Üste hakaret suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise askeri birliğin bağlı bulunduğu yargı yeri mahkemesidir.

Zamanaşımı

Üste hakaret suçunun cezası 3 (üç) aydan 1 (bir) seneye kadar olması sebebiyle, TCK md.66/1-e fıkrası gereğince 8 (sekiz) yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Hakaret Teşkil Eden Birtakım Sözler

Şerefsiz, haysiyetsiz, geri zekalı, aptal, salak, hayvan, müsvedde, pislik, alçak, hırsız, rüşvetçi, adi, sahtekâr, eşek, köpek, öküz, it ve diğer tüm küfür içerikli sözler üste hakaret suçunu oluşturmaktadır.