Ülkemizde ve yurtdışında yaşayan birçok vatandaşımız gerek yatırım yapmak amacıyla gerekse mevsimlik olarak kullanmak amacıyla, konut satın almaktadırlar. Özellikle kış aylarında, bu konutların kiraya verilmeden boş bırakılması veya kiracı olarak ikamet eden komşunun kombisini yakmaması sebebiyle, kat malikleri veya kiracılar kombiyi yüksek derecede yakmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu durum neticesinde, kat maliki veya kiracı normal şartlarda örnek olarak 1.000,00 TL doğalgaz faturası ödemesi gerekirken, alt – üst komşunun kombisini yakmaması neticesinde doğalgaz faturası 1.500,00 – 2.000,00 TL bantlarına çıkabilmektedir. Doğalgaz faturalarında normal olarak ödenmesi gereken miktarın üzerinde oluşan fazla miktar zarara sebebiyet vermektedir.

Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler:

KMK md.18:’Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

KMK md.33:’Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yargı Yolu:

Yukarıda Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan yapılan alıntılar ışığında, alt – üst komşunun kombisini yakmaması neticesinde, bu durumdan etkilenen kat malikleri veya kiracılar, bağımsız bölümün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde kombiyi yakmayan konutta ikamet eden kişi, kat maliki ise yalnızca kat malikine; konutta ikamet eden kişi kiracı ise hem kat malikine hem kiracıya dava açarak kış sezonu içerisinde ödemiş olduğu faturalarda komşusunun kombisini yakmaması sebebiyle oluşan fazla miktarın ispat edilmesi halinde, tazminini talep edebilir.

Kiracılara karşı açılan davalarda verilen kararların icra kabiliyetleri genel olarak düşük olmaktadır. Bir diğer deyişle, mahkeme tarafından hükmedilen miktarların tazmini amacıyla başlatılan icra takiplerinden genel olarak tahsilat yapılamamaktadır. Ancak kanun koyucunun KMK md.18’de, bağımsız bölümlerdeki borçları yerine getirmeyenler hakkında yaptığı düzenlemede, kat maliklerini, kiracı olarak oturan veya devamlı olarak faydalananların müteselsilen sorumlu olduğu şeklinde düzenlemiştir. Bu düzenleme açılan davada verilecek olan kararın icra edilebilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.