Kiracının sorumluluğu TBK md.315 gereğince kiracı, kira sözleşmesiyle kararlaştırılan kira bedelini ve aksine bir hüküm bulunmaması halinde yan giderleri (aidat, apartman görevlisi ücreti vs.) ödemekle yükümlüdür.

Hukuki Dayanak

TBK md.315:’Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.’’

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2015/2926 E. ve 2015/3523 K. sayılı kararı: ‘’Somut olayda, kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünde elektrik, su, doğalgaz giderleri, apartmanın aydınlatılması, suyu, ısınması, temizlenmesi gibi nedenlerle doğacak apartman aidatları vb. giderlerin kiracıya ait olup kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırıldıktan sonra sözleşmenin ön sahifesinde yakıt parasının G...Site Yönetiminin belirtilen banka hesabına, kira parasının davacının ayrı bir banka hesabına yatıralacağı yazılmıştır. Sözleşmede aksi öngörülmediğinden apartman aidatının kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Ancak aidat alacağının alacaklısı sözleşmede yazılı olduğu gibi G... Site Yönetimidir. Kiralayan kiracının ödemesi gereken aidat borcunu site yönetimine ödemeden yani, bu koşulu yerine getirmeden kiracıdan ödenmesini isteyemez. Bu durumda Site Yönetimine ödeme yapmadığı anlaşılan davacı aidat borcunun ödenmemesi nedeniyle gönderdiği temerrüt ihtarnamesine dayanarak tahliye isteyemez.’’

Tahliye Talebi

Kira bedelinin ödenmemesi veya yan giderlerin ödenmemesi halinde kat maliki, kiracıya yazılı bildirimde bulunarak konut ve çatılı işyerlerinde en az 30 (otuz) gün süre verilerek kira bedeli veya yan giderlerin ödemesini talep etmesi aksi halde sözleşmenin feshedilerek tahliyeye ilişkin yasal yollara başvuracağını bildirmesi gerekmektedir. Kiraya verenin tahliye talep edebilmesi için iki haklı ihtarda bulunmuş olması gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus alıntı yapılan Yargıtay kararından da görüleceği üzere aidatı kiracının mı yoksa kat malikinin mi ödeyeceğine ilişkin karar kiracı ve kiraya veren arasındaki iç ilişkidir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat maliki ve kiracı aidat ve diğer giderlerden apartman yönetimine karşı mütelsilen sorumludur. Dolayısıyla kat malikinin aidat ödenmemesi sebebiyle tahliye talep edebilmesi için aidat borcunu apartman yönetimine ödemiş olması gerekmektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.