KEŞİDE EDEN             : ………………  (T.C.Nu.: …………..)

Adres                        : ……………………………………….

VEKİLİ                     : Av. …………… (……. Barosu / Sicil No: ……)

Adres                         : ……………………………………….

MUHATAP                 :…………….. (T.C.Nu.: …………….)

Adres                         :……………………………………….

KONU                       : Müvekkil Tarafından Ödenen Aidat Borçlarının Müvekkile    İadesi ile Ödenmemesi Halinde Yasal Yollara Başvurulacağına

                                   Dair İhtarlarımızdır.

İHTARLARIMIZ

Muhatap ………………………, müvekkilimin maliki olduğu ………………. Sitesinde yer alan ….. numaralı dairede kiracı olarak ikamet etmekte olup 20.. yılı …… ayından, 20.. yılı ……… ayına kadar muaccel olan aidat borçlarını ödememiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu md.22 gereğince aidat borçlarından kat maliki ve kiracının müteselsilen sorumlu olması sebebiyle, kiracı tarafından ödenmeyen aidat borçları müvekkil tarafından ödenmiştir. Aidat ödemesine ilişkin banka ödeme dekontu Ek’te sunulmuştur. (EK-1)

TBK md.315/1:’ Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.’’

Türk Borçlar Kanunu’nun alıntı yapılan maddesi gereğince kira bedeli veya yan gider borcunu ifa etmeyen kiracı, tanınan mühlet sonuna kadar borcunu ifa etmemesi halinde kira sözleşmesi feshedilebilir. Yukarıda detaylı olarak izah edilen sebeplere istinaden müvekkilin site yönetimine ödemiş olduğu ……… TL aidat borcu tutarının ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhatap tarafından müvekkil hesabına ödemesi ihtar olunur.

Aksi halde, borcun tahsil edilebilmesi amacıyla tüm yargılama giderleri harç ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesi suretiyle yasal yollara başvurulacağını müvekkil adına vekâleten ihtar ederim. (../../….)

 

 

 

      Keşideci                                                                      Vekili

                              

                                                                                                                                 EK    : ../../…. Tarihli Banka Ödeme Dekontu. (1 Sayfa)